Trường Mầm non Ba Trại B tổ chức kiến tập chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục Âm nhạc"

Trường Mầm non Ba Trại B tổ chức kiến tập chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục Âm nhạc"

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và căn cứ chương trình kiến tập của Phòng Giáo dục và Đào tạo HUyện Ba VÌ về nội dung "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động lĩnh vực phát triển thẩm mỹ". Trường mầm non  Ba Trại B lập kế hoạch kiến tập chuyên đề ...