Do số lượng người dự thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến đông, hệ thống phần mềm chưa đạt mức tối ưu nên xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Để đảm bảo mọi công dân được tham gia dự thi, Ban tổ chức cuộc thi Thành phố đã Quyết định kéo dài thời gian tham ...